Biertje zoekt naam en etiket!

Het leven van de gemeenschap

In 2023 blaast jouw coöperatie Smart 25 kaarsjes uit. CoHop, de eerste coöperatie van microbrouwerijen in Brussel, brouwt voor de gelegenheid een biertje voor ons. Voor het blikje doet Smart een beroep op de creativiteit van haar leden om het etiket te ontwerpen en een naam te bedenken.  

Het biertje is een lichte pils (5 % alcohol), met goed uitgebalanceerde toetsen van mout en een bittere afdronk, met lichte florale toetsen. De proeverij vindt plaats tijdens de algemene vergadering op 20 juni 2023 in Antwerpen, Brussel en Luik.

3 winnaars!

[update 20.04.2023]
De drie winnaars van onze Beer Challenge zijn bekend! Na de telling van jullie 612 voorkeursstemmen kunnen we eindelijk onthullen welke werken het biertje zullen tooien dat voor onze 25e verjaardag door CoHop gebrouwen werd.

Proficiat aan

 • Ludovic Bouteligier voor zijn “Hip-Hip-Pils”
 • Pauline Chanet voor “Noces d’argent”
 • Celia Souralaysak voor “Indie Hops”

Afspraak op de algemene vergadering van 20 juni om te proeven!

De 10 ontwerpen.

 

 

 

Procedure en reglement

 

Criteria:

De naam en het etiket moeten rekening houden met het thema – 25 jaar Smart – en blijk geven van een grote originaliteit, goede kwaliteit en professionalisme.

Afbeeldingen of namen die kwetsen, beledigend zijn en de rechten van derden schenden, worden niet geselecteerd. Het voorgestelde werk mag nergens anders gebruikt of verspreid worden.

Foto’s zijn niet toegelaten.

Het werk moet aangepast kunnen worden voor een blikje van 33 cl of de volgende afmetingen hebben: 157 mm x 49 mm (zie model onderaan).

 

Wie mag op deze oproep antwoorden? 

Elke meerderjarige persoon die vennoot is van SmartCoop en in 2023 op een coöperatief aandeel heeft ingetekend.

 

Regels en procedure:

Als je interesse hebt om deel te nemen, stuur je uiterlijk om 23u59 op 30 maart 2023 een mail naar com@smart.coop, met je e-mailadres als gebruiker van de diensten van SmartCoop.

We nemen vervolgens contact op met alle kandidaten om hun deelname te valideren, onder voorbehoud van het beschikbare budget (vergoeding voor tien werken).

Nadat je gecontacteerd werd, willen we je vragen je proefdruk enkel naar com@smart.coop door te mailen, met het volgende onderwerp: “Oproep tot deelname: Beer challenge

Je hebt hiervoor tijd tot 9 april om 23u59. De e-mail moet de volgende info bevatten:

 • Naam en voornaam van de deelnemer;
 • Een naam voor het bier;
 • Het etiket, met de afmetingen 157mm x 49mm, of dat kan aangepast worden aan het formaat van een blikje van 33cl;
 • Een korte beschrijving (max. 5 regels) van het grafisch ontwerp.

Per vennoot wordt slechts één werk geselecteerd en vergoed.

Als een werk door verschillende vennoten samen wordt ontworpen, wordt enkel dat werk geaccepteerd. Het is met andere woorden niet mogelijk een ander, individueel ontwerp in te dienen, ook al is het anders dan het collectieve ontwerp.

Alle deelnemers aan de projectoproep die de deelnamecriteria hebben nageleefd, ontvangen een vaste vergoeding van € 500 excl. btw. Hun ontwerp wordt op een online stemplatform gepubliceerd en de drie ontwerpen die de meeste stemmen krijgen, worden effectief gedrukt.

Aan de winnende ontwerpers wordt een extra forfait van € 200 excl. btw toegekend.

Wie een werk indient, aanvaardt de voorwaarden van deze oproep tot creativiteit.

 

Overdracht:  

Wat betreft alle werken: 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het werk, en meer bepaald het recht op reproductie, aanpassing en publieke communicatie, worden integraal en voor een periode van één jaar aan SmartCoop overgedragen. De overdracht is exclusief en geldt voor alle grondgebieden.

Met de vennoot wordt een overeenkomst voor de overdracht van rechten opgesteld.

 

Wat betreft de werken die effectief op het bierblikje gebruikt worden:

Alle intellectuele eigendomsrechten op het werk, en meer bepaald het recht op reproductie, aanpassing en publieke communicatie, worden integraal en voor de periode waarin de intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, aan SmartCoop overgedragen. De overdracht is exclusief en geldt voor alle grondgebieden.

Met de vennoot wordt een overeenkomst voor de overdracht van rechten opgesteld.

 

Garantie:

De vennoot en ontwerper van het werk bevestigt dat hij/zij de houder is van alle intellectuele eigendomsrechten op het werk en op alle elementen (zoals foto’s, afbeeldingen, illustraties, grafische elementen enz.) waaruit het werk bestaat, en het recht heeft om de rechten in overeenstemming met dit reglement te verlenen.

Bovendien bevestigt de vennoot en ontwerper van het werk dat het geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of enige andere rechten van een derde, noch op enige toepasselijke regelgeving. Ten slotte garandeert hij/zij SmartCoop tegen alle vorderingen van derden ter zake.

Het staat SmartCoop volledig vrij om de verleende rechten al dan niet te exploiteren. Ze is niet verplicht de toegezonden en betaalde werken te exploiteren.

Zowel tijdens de duur van de overdracht als erna verbindt de vennoot en ontwerper van het werk zich ertoe om hetzelfde ontwerp met de Smart-vermeldingen niet opnieuw te gebruiken.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonsgegevens:

SmartCoop verzamelt de persoonsgegevens van de deelnemers aan de oproep die haar meegedeeld zijn bij de verzending van de werken: naam, voornaam, bankrekeningnummer. Die gegevens zijn vertrouwelijk en SmartCoop verbindt zich ertoe ze niet aan derden door te geven. Het verzamelen van de gegevens gebeurt op basis van toestemming, voornamelijk met het oog op het opstellen van een overeenkomst voor de overdracht van rechten met de grafisch ontwerper en van de fiscale documenten naar aanleiding van de overeenkomst. De gegevens zullen door de interne diensten van SmartCoop gebruikt worden voor de oplevering van de werken en de vergoeding van de rechten.

SmartCoop bewaart de persoonsgegevens enkel zolang het nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt. Bij de vaststelling van de passende duur wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en de mogelijkheid om die doeleinden met andere middelen te bereiken. Bovendien wordt rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen ter zake. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Voor zover aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan, heeft de ontwerper het recht:

 • informatie te vragen om te weten of SmartCoop beschikt over persoonlijke informatie en, desgevallend, wat die informatie inhoudt en voor welke doeleinden ze verwerkt wordt;
 • toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en ze, desgevallend, aan te passen;
 • zijn/haar gegevens te laten wissen of de verwerking ervan te laten beperken, en daardoor;
 • een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De deelnemer mag de bovenvermelde rechten laten gelden door een gedateerde, ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart (voor veiligheidsredenen). Aanvragen mogen naar SmartCoop gemaild worden via het adres com@smart.coop.

Indien het verzoek duidelijk ongegrond is, kan de toegang geweigerd en een redelijke vergoeding gevraagd worden.

 

Het model:

Voor andere vragen of informatie over deze oproep, één adres: com@smart.coop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *