Overeenkomsten, aanbestedingen… die met de klanten ondertekend worden

Geen onderdeel van een categorie

In het kader van je activiteiten binnen Smart kan het wel eens gebeuren dat je met een klant een overeenkomst opstelt of op een aanbesteding wil antwoorden. Als je gedeelde onderneming en werkgever is Smart een van de partijen (of contractant) van die verbintenissen. We willen je dan ook vragen deze aandachtspunten niet uit het oog het verliezen:

1. Verstuur documenten zo snel mogelijk naar je adviesverlener

Bepaalde documenten kunnen vrij snel door je adviesverlener nagelezen en ondertekend worden. Andere moeten dan weer door de juridische dienst van Smart geanalyseerd en goedgekeurd, en/of door de operationele directie of de afgevaardigd bestuurders ondertekend worden. Het is dan ook erg belangrijk om voldoende tijd te voorzien voor alle documenten die je door ons laat ondertekenen. Stuur ze dus altijd zo vlug mogelijk naar ons op, want al naargelang de tijd van het jaar kan de wachttijd heel erg verschillen.

2. Vermeld Verenigde Producties altijd als contractant

Opgelet, het is wel degelijk ‘Verenigde Producties’ die de contracten met de klanten ondertekent en je de opdracht geeft om het werk uit te voeren. Je kan ook eventueel als derde deelnemer vermeld worden, maar de twee wettelijk verplichte handtekeningen zijn die van Smart/Verenigde Producties en de klant.

Het is dus absoluut nodig om bij de partijen van het contract dit te vermelden: De vzw Verenigde Producties, met ondernemingsnummer 896.755.397 en hoofdzetel te 1060 Brussel, Coenraetsstraat 72, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam te verifiëren met je adviesverlener), in zijn/haar hoedanigheid als (functie te verifiëren met je adviesverlener).

3. Verduidelijk de rollen en verantwoordelijkheden

Vermeld altijd de volgende inleiding op contractuele documenten om rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken:

(Naam van de klant) doet een beroep op de vzw Verenigde Producties (als officiële prestatieverstrekker) die ermee akkoord gaat de in dit contract bepaalde prestaties uit te voeren. De prestatieverstrekker laat het werk uitvoeren door zijn werknemer, de heer of mevrouw (jouw naam en voornaam) die zijn/haar activiteit (naam en nummer van je Activiteit) binnen de vzw Verenigde Producties ontwikkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *