Internet, telefoon, computer: Voordelen van alle aard

Diensten en tools

[Voor de beheerders van een Activiteit en deelnemers aan een Activiteit] 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de RSZ en om te garanderen dat alle Activiteiten binnen ons ecosysteem wettelijk in orde zijn, moeten we voortaan Voordelen van alle aard aangeven voor: 

  • de terugbetaling van je communicatie-uitgaven (internet- en telefoonabonnement) 
  • de terbeschikkingstelling van een computer, tablet, gsm of smartphone aan een werknemer door Verenigde Producties (VP) op initiatief van de Activiteit die er de aankoop van voorstelt. 

Als je Activiteit een gsm, tablet, computer of smartphone wil aanschaffen en je de factuur (nog steeds verplicht op naam van Verenigde Producties) als onkostennota in de Activiteit ingeeft, wordt VP er eigenaar van en wordt het materiaal ter beschikking gesteld van een werknemer. Volgens de wet vormt die terbeschikkingstelling een Voordeel van alle aard. 

 

Wat is een Voordeel van alle aard?

Dat is het equivalent van een vergoeding in natura waarvan we de waarde in euro berekenen. Dat berekende bedrag wordt dan bij je brutoloon geteld. 

 

Hoe wordt die waarde berekend? 

Op basis van de forfaitaire raming door de RSZ: 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/advantages_in_kind.html. 

De forfaitaire bedragen worden per trimester berekend (jaarbedrag gedeeld door 4) en op je laatste contract van het betreffende trimester ingegeven (of op het laatst mogelijke contract als je tijdens desbetreffend trimester niet hebt gewerkt). 

Wat betekent forfaitair?

Dat betekent dat niet de waarde van een apparaat of het bedrag van je telefoon- en/of internetfactuur (zolang dat redelijk blijft en gerechtvaardigd kan worden) als basis dient voor de berekening. Al naargelang de aard van het voordeel wordt altijd hetzelfde forfaitaire bedrag toegepast. 

Opgelet: voor de terugbetaling van abonnementskosten (vaste of mobiele telefoon, internet) blijft het terugbetaalde bedrag een bedrag voor professioneel gebruik. Het moet in verhouding zijn met de professionele activiteit van de werknemer en de economische intensiteit van de Activiteit. Is dat niet het geval, dan kan Smart enkel het factuurbedrag terugbetalen naar rato van het aantal gewerkte dagen in de facturatieperiode. Helaas kunnen we hiervoor geen algemene regel opstellen. 

Voorbeelden: 

  • Op 15/2/2020 kreeg je een gsm ter beschikking: tot je het materiaal teruggeeft, ontvang je dus elk trimester sinds het 1e trimester 2020 een voordeel van alle aard van € 9.  
  • Sinds dezelfde datum heb je een gsm en een computer ter beschikking. Hier geldt hetzelfde principe, maar met een voordeel van alle aard van € 9 (gsm) + een voordeel van alle aard van € 18 (computer), goed voor € 27 per trimester. 
  • Je ontvangt een terugbetaling van een telefoonfactuur van € 25 voor januari 2020, € 50 voor februari 2020 en € 35 voor april 2020: de terugbetalingen van het eerste trimester leveren een voordeel van alle aard op van € 12, idem voor het tweede trimester. 

De voordelen van een bepaald trimester worden dus bij elkaar opgeteld.  

  per trimester (forfaitaire bedragen 2020, onder voorbehoud van wijzigingen door de belastingdienst en/of de RSZ, 2021) 
Type Voordeel van alle aard  Sociale lasten op artistiek contract  Sociale lasten op niet-artistiek contract 
Internet  € 10,57  € 10,90 
Telefoon  € 8,46   € 8,72  
Gsm/smartphone  € 6,34   € 6,54  
Computer  € 12,68   € 13,08  
Tablet  € 6,34   € 6,54  

 

Wat zijn de gevolgen? 

  • Voor de werknemer: van de contracten waarop een of meerdere voordelen van alle aard worden ingebracht, zal het brutoloon stijgen met het ad hoc bedrag, waarop betaalde vakantiedagen, socialezekerheidsbijdragen en een voorheffing betaald moeten worden. De loonfiche zal voor dit contract opnieuw aangemaakt worden. 
  • Voor de Activiteit: het loonbudget wordt verhoogd met de totale kost van het voordeel van alle aard: ongeveer 70 % van het bedrag van het voordeel van alle aard.
    Opgelet: Het nettoloon stijgt niet, aangezien het netto voordeel van alle aard het voordeel is dat toegekend werd door de terugbetaling van de onkosten of de terbeschikkingstelling van een apparaat. 

Een uitzondering: voor vaste computers (desktop) en telefoonlijnen (of internet) voor een lokaal (atelier, kantoor), waarvan Verenigde Producties en je Activiteit de huur betalen, worden geen voordelen van alle aard toegekend. Het zijn immers uitgaven van de onderneming. 

Waarom kunnen we geen rekening houden met de verdeling “privé-/ professioneel gebruik” van die voordelen? 

Omdat de RSZ daar objectieve, tastbare bewijzen voor wil zien. Bijvoorbeeld: een vaste computer die op het netwerk van de onderneming is aangesloten, een abonnement waarbij de factuur wordt opgesplitst (split bill), een lijst van al je oproepen, nummer per nummer, met een professionele reden per oproep enz. Kortom: veel administratieve rompslomp. We gaan er dus vanuit dat de terugbetaalde abonnementen (internet, telefoon) en ter beschikking gestelde apparaten gedeeltelijk onderworpen zijn aan privégebruik, waardoor we een voordeel van alle aard moeten tellen.  

Als je echter bewijs kunt leveren van 100 % professioneel gebruik (van een terugbetaling van onkosten, van een ter beschikking gesteld apparaat), is er geen sprake van een voordeel van alle aard. Bezorg in dat geval je bewijsstukken (je verklaring alleen volstaat niet) aan je adviesverlener, wiens eindbeslissing in het licht van de RSZ-regeling onbetwistbaar is. 

Voor wie van de voordelen van alle aard van het jaar een schatting wil maken, zullen we een simulator in Excel voorzien. 

Vanaf wanneer zijn dbepalingen van toepassing? 

Dat is nu al het geval voor de computers, tablets en gsms/smartphones die ter beschikking worden gesteld. 

Daar komen de terugbetalingen van abonnementen (internet en telefoon) sinds 1/1/202bij. Tot 31/3/2021 zal de gedeelde onderneming de sociale lasten (sociale bijdragen, voorheffing en betaalde vakantiedagen) van die voordelen van alle aard terugbetalingen op zich nemen, zodat je Activiteit er geen impact van ondervindt.  

Welke impact zullen de maatregelen hebben op mijn Activiteit? 

Onze toolzullen dit jaar gewijzigd worden voor meer gebruiksgemak en transparantie wat de voordelen van alle aard betreftDe sociale lasten van de voordelen van alle aard worden tegen het einde van het jaar berekend en in januari volgend jaar in rekening gebracht van je Activiteit, idem voor het jaar erop (januari 2022 voor 2021 en januari 2023 voor 2022): het bedrag wordt automatisch gedebiteerd van het budget en het beschikbaar (jmoet dus zelf niets doen). 

2 replies on “Internet, telefoon, computer: Voordelen van alle aard”

Beste Johan,
Bedankt voor je vraag in verband met de kosten voor verplicht thuiswerk wegens Corona en onze excuses voor het lange wachten op een antwoord.
Na analyse is gebleken dat het inbrengen van kosten voor verplicht thuiswerk (wegens corona) – en bij uitbreiding voor occasioneel thuiswerk – niet zo interessant is.
Daar zijn verschillende redenen voor:
– Om recht te hebben op een forfait voor thuiswerk, moet je per maand minstens 5 werkdagen aantonen.
– Een forfait thuiswerk kan niet gecombineerd worden met reële kosten, zoals de aankoop van een bureaustoel, schrijfgerei, gsm, internet of verplaatsingskosten.
– Het is niet mogelijk om voor de ene het forfait en voor de andere reële kosten in te brengen. Omdat alle vennoten en Activiteiten onder de vzw Verenigde Producties vallen, zou de fiscus een “ruling” op lange termijn moeten toestaan om die uitzondering te aanvaarden.
– Bij het kiezen van de reële kosten en omdat gsm- en internetkosten al aanvaard worden, gaat het bij thuiswerk enkel over de verwarming en elektriciteit die momenteel niet vergoed worden.
De combinatie van die verschillende punten heeft geleid tot het besluit om het forfait voor thuiswerk niet toe te passen.
Heb je nog vragen over het inbrengen van verschillende types onkosten, neem dan gerust contact op met je adviesverlener.
Met vriendelijke groeten
Het Smart-team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *