Het ethisch comité, hoeder van de waarden van de coöperatie

Diensten en tools

Ann De Visscher is vertaalster en lid van Smart sinds 2007. Als voorzitster van het ethisch comité vertelt ze ons meer over dit discrete orgaan dat toeziet op de ethische toepassing van de waarden van de coöperatie, zowel intern als in de arbeidscontext van de leden.

– Kan je het ethisch comité kort aan ons voorstellen?

Zodra Smart zich voor alle sectoren openstelde, bleek het nodig om een ethisch comité op te richten. Het comité ziet erop toe dat de praktijken van de coöperatie overeenstemmen met de waarden die ze uitdraagt.

– Hoe is het comité samengesteld? Wie zijn de leden?

Om het comité te vormen, hebben we op basis van bepaalde criteria een loting georganiseerd onder de leden en gebruikers van Smart, om te zorgen voor een goede vertegenwoordiging. Daarna hebben we de leden van de vaste teams voorgesteld om hun kandidatuur in te dienen. Zo konden we het comité aanvullen met mensen die weten hoe Smart werkt, zowel intern als op het terrein. Aangezien ethische kwesties ten slotte gevoelig kunnen liggen, bleek het ook nodig om een beroep te doen op deskundigen. We zijn momenteel met tien: twee deskundigen, vijf uitgelote leden en gebruikers, en drie leden van de vaste teams.

– En jij bent de voorzitster?

Klopt. In 2023 is de eerste voorzitster, Sarah de Heusch, vertrokken en moest er iemand nieuw verkozen worden. Er waren geen kandidaten en hoewel ik me dus ook niet als kandidaat had voorgesteld, ben ik wel verkozen. De coördinatie van het ethisch comité neemt veel tijd in beslag, maar het is boeiend.

– Kan het comité indien nodig concrete actie ondernemen of is het een instantie die enkel aanbevelingen doet?

Het ethisch comité is een adviesorgaan zonder beslissende rol. Onze taak bestaat erin om na te denken over de gevallen die ons worden voorgeschoteld en vragen te stellen die de aanvrager moeten helpen om een standpunt in te nemen over de ethische kwestie waarmee hij of zij geconfronteerd wordt.

– Is het actiedomein van het comité beperkt tot de publieke activiteiten van de leden? Of kan het comité zich ook buigen over de interne processen van de teams en het werk van de onderneming?

Het ethisch comité is er voor de hele coöperatie. Alle betrokken partijen mogen dus zaken aan het ethisch comité voorleggen.

– Kan je ons concrete voorbeelden geven van situaties die het comité onlangs heeft behandeld?

We hebben onlangs een vraag van de operationele directie van Smart onderzocht over betalingen met cryptogeld. De dienst Levenslang leren van Smart zal er in de komende weken een tegensprekelijk debat over organiseren. Daarmee volgen ze een van onze aanbevelingen op.

Een ander onderwerp dat ons bezighield was een interne discussie over de transparantie van wat we met het comité doen en de vertrouwelijkheid van onze aanbevelingen. We hebben het resultaat van ons denkwerk aan de Raad van bestuur van de coöperatie voorgelegd.

Daarnaast kregen we bijvoorbeeld ook een vraag over de publicatie van astrologieadvertenties op de sociale netwerken van Smart. Door die publicaties werd er gevreesd voor eventuele misstanden en dat is altijd moeilijk te evalueren.

En ten slotte hebben we een oproep voor getuigen gedaan over het gebruik van generatieve artificiële intelligentie om stof tot nadenken te hebben over het onderwerp.

– Hoe gaat het comité tewerk voor de aanbevelingen en garandeert het dat ze transparant blijven?

Als we een aanbeveling doen, sturen we ook een evaluatieformulier naar de aanvrager. Zo kan die persoon feedback geven en vragen we ook diens akkoord om de aanbeveling zowel intern als openbaar bekend te maken.  Al naargelang de vertrouwelijkheid van de aanbeveling stellen we ze vervolgens bij wijze van referentie ter beschikking van de vaste teams en/of publiceren we ze op de sites van Smart.

– Welke projecten zijn er nog op til voor het comité?

In de komende maanden wordt er op vraag van de nieuwe comitéleden een opleiding over ethische kwesties georganiseerd. Bovendien zullen we de vergaderingen iets meer openstellen zodat de aanvragers met ons kunnen meedenken. Op 21 maart ten slotte organiseren we een openbare Midi Smart zodat iedereen ons comité beter kan leren kennen.

– Nog een laatste vraag. Hoe kunnen de leden van de coöperatie contact opnemen met het comité als ze zich zorgen maken of een ethische vraag hebben?

Als je over iets piekert of een ethische vraag hebt, kan je contact met ons opnemen via mail op het adres comite.ethique@smart.coop. Het is ook mogelijk om zaken telefonisch te bespreken. Om een telefonische afspraak te regelen, vragen we om een mail te sturen zodat we samen een gepast moment kunnen vinden.

 

Nieuwsgierig naar meer?
Neem deel aan de Midi Smart
op donderdag 21 maart om 12u30 in Brussel
Inschrijven

 

Het ethisch comité in een notendop
  • Adviesorgaan als resultaat van de eerste jaargang van Smart in Progress
  • Inrichting: januari 2019
  • 10 leden:
    – 5 vennoten die uitgeloot werden
    – 2 externe deskundigen
    – 3 vaste medewerkers

Contact: comite.ethique@smart.coop

Meer weten:
het ethisch comité op de site van Smart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *