Vijf vragen over de Raad van bestuur 

coöperatie Het leven van de gemeenschap

Smart is een complexe organisatie. Het is soms dus moeilijk te begrijpen hoe ze precies werkt. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij het centrale orgaan van de coöperatie Smart: de Raad van bestuur (RvB). Wat is dat? Hoe werkt de raad? Waartoe dient hij? Alles over de RvB van Smart in België. 

De Raad van bestuur, wat is dat eigenlijk? 

De Raad van bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van een omvangrijke commerciële vennootschap, ongeacht of het gaat om een kapitaalvennootschap of een coöperatieve vennootschap. De houders van het sociale kapitaal van de vennootschap verkiezen bestuursleden, die samen in de raad van bestuur zetelen en de vennootschap in hun naam beheren. Het spreekt voor zich dat de filosofie van een kapitaalvennootschap anders is dan die van een coöperatieve vennootschap. In die laatste worden de bestuursleden verkozen volgens democratische principes (1 vennoot = 1 stem, ongeacht het kapitaal). Bovendien probeert de onderneming zo goed mogelijk te voldoen aan de gemeenschappelijke behoeften van haar vennoten (in plaats van de winst van haar investeerders en aandeelhouders te maximaliseren). Bestuurslid zijn is dus geen functie of werk: het is een mandaat dat iemand voor bepaalde tijd uitoefent en waarvan de modaliteiten in de statuten van de vennootschap bepaald zijn. 

Waarover neemt de Raad van bestuur beslissingen? 

Het dagelijks bestuur van de vennootschap is het werk van een of meerdere personen die door de RvB worden benoemd: het afgevaardigd bestuur. Het afgevaardigd bestuur legt verantwoording af aan de Raad van bestuur, die op elk moment kwijting kan verlenen aan het afgevaardigd bestuur. Het afgevaardigd bestuur is de uitvoerende macht en dus de dagelijkse werkgever, en werft de werknemers (leden en vaste teams) van de vennootschap aan. De Raad van bestuur bespreekt veeleer de strategie van de onderneming, maakt de grote keuzes en neemt de belangrijkste beslissingen, en bepaalt welke richting de onderneming uitgaat. Al naargelang de onderneming en de personen die de verschillende mandaten uitoefenen, kan de verhouding tussen de diverse functies tussen het afgevaardigd bestuur en de Raad van bestuur heel erg variëren. 

Hoe zit dat bij Smart? 

Smart is een coöperatieve groep met verschillende juridische entiteiten en één Raad van bestuur: de RvB van SmartCoop, de leidende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk van Smart in België, die bestaat uit 7 tot 18 bestuursleden die worden verkozen voor 4 jaar; 

In 2023 waren Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne samen voorzitter van de Raad van bestuur. 

Is de RvB van een coöperatie zoiets als een patronaat?

De Raad van bestuur van Smart bestaat enkel uit vennoten, ongeacht of ze de diensten gebruiken, bij de vaste teams werken, of partner zijn van Smart. Niemand krijgt een vergoeding voor diens inzet in de Raad van bestuur, ook al zijn de meeste leden werknemers van een entiteit van Smart, ofwel door hun activiteit als ondernemer ofwel als lid van de teams. 

Mag ik me verkiesbaar stellen voor de Raad van bestuur van mijn coöperatie? 

Natuurlijk! Hoe meer coöperatieleden in de RvB van een coöperatie zetelen, hoe beter! De enige voorwaarde is dat je vennoot bent van de coöperatie waarvan je bestuurslid wilt worden en dat je de termijnen en vormen van de kandidatuur naleeft. Alle kandidaten zijn welkom, ook al zijn er soms wel verkiezingsvoorwaarden aan verbonden. Voor SmartCoop moet je bijvoorbeeld “actief” en niet gewoon “ingeschreven” zijn, om als bestuurslid verkozen te worden. De kandidaturen worden tijdens de algemene vergaderingen door de vennoten goedgekeurd of verworpen. Smart draagt democratie hoog in het vaandel. Laat het ons dus zeker weten als je de tijd, ideeën en energie hebt om onze gedeelde onderneming mee te helpen verbeteren. 

MEER INFO
https://smartbe.be/nl/de-raad-van-bestuur/  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *