Vijf vragen over de raad van bestuur 

coöperatie Het leven van de gemeenschap

Smart is een complexe organisatie. Soms is het dan ook moeilijk te begrijpen hoe ze nu eigenlijk precies werkt. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij het centrale orgaan van de coöperatie Smart: de raad van bestuur (RvB). Wat is dat? Hoe werkt de raad? Waartoe dient de raad? Je leest er hier alles over. 

 Een raad van bestuur, wat is dat eigenlijk? 

Zowel in het Belgische als het Franse recht is de raad van bestuur het belangrijkste bestuursorgaan van een omvangrijke commerciële vennootschap, ongeacht of het gaat om een kapitaalvennootschap of een coöperatieve vennootschap. De houders van het sociale kapitaal van de vennootschap verkiezen de bestuursleden, die samen in de raad van bestuur zetelen en de vennootschap in hun naam beheren. Het spreekt voor zich dat de filosofie van een kapitaalvennootschap anders is dan die van een coöperatieve vennootschap. In die laatste worden de bestuursleden verkozen volgens democratische principes (1 vennoot = 1 stem, ongeacht het kapitaal). Bovendien zal de onderneming zo goed mogelijk proberen te voldoen aan de gemeenschappelijke behoeften van haar vennoten (in plaats van de winst van haar investeerders en aandeelhouders te maximaliseren). Bestuurslid zijn is dus geen functie of werk: het is een mandaat dat iemand voor een bepaalde tijd uitoefent en waarvan de modaliteiten in de statuten van de vennootschap bepaald zijn. 

Waarover neemt de raad van bestuur beslissingen? 

Het dagelijks bestuur van de vennootschap is het werk van een of meerdere personen die door de raad van bestuur worden benoemd: het afgevaardigd bestuur (PDG of “présidence-direction générale” in Frankrijk). Het afgevaardigd bestuur legt verantwoording af aan de raad van bestuur, die op elk moment kwijting kan verlenen aan het afgevaardigd bestuur. Het afgevaardigd bestuur is de uitvoerende macht en dus de dagelijkse werkgever, en werft de werknemers van de vennootschap aan. De raad van bestuur bespreekt veeleer de strategie van de onderneming, maakt de grote keuzes en neemt de belangrijkste beslissingen, en bepaalt welke richting de onderneming uitgaat. Al naargelang de onderneming en de personen die de verschillende mandaten uitoefenen, is het mogelijk dat de verhouding tussen de diverse functies tussen het afgevaardigd bestuur en de raad van bestuur heel erg variëren. 

Hoe zit dat bij Smart? 

Smart is uniek omdat ze een binationale coöperatie is (met twee juridische systemen dus) en uit verschillende juridische entiteiten bestaat. Smart omvat dus niet één, maar vier raden van bestuur. 

  • De RvB van SmartCoop, de leidende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk van Smart in België, bestaat uit 7 tot 18 bestuursleden die worden verkozen voor 4 jaar; 
  • De RvB van SmartFr, de leidende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk van Smart in Frankrijk, bestaat uit 7 tot 18 bestuursleden die worden verkozen voor 6 jaar; 
  • De RvB van GrandsEnsemble, de Franse activiteiten- en tewerkstellingscoöperatie, bestaat uit 7 tot 18 bestuursleden die worden verkozen voor 6 jaar; 
  • De bijzondere RvB van SmartBe, die geen coöperatie is maar een stichting, en die beschikt over het gemeenschappelijk vermogen van de verschillende entiteiten van heel Smart1 

De werking van Smart is origineel omdat ze het geheel op een coherente manier beheert bij wijze van één enkele directie en één enkel, Belgisch-Frans loontrekkend team dat in dienst staat van het hele project. Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne zijn dus (mede)voorzitter van de vier raden van bestuur. De Franse RvB van SmartFr en van GrandsEnsemble vergaderen dan weer vaak samen om gemeenschappelijke beslissingen te kunnen nemen. En ten slotte nemen alle bestuursleden van de vier juridische entiteiten ook samen deel aan conferenties. 

Wie maakt er deel uit van de raad van bestuur? 

Naast de RvB van de Stichting waar nog historische leden in zetelen, bestaan de raden van bestuur van Smart enkel uit vennoten van de coöperaties, zowel leden die de diensten gebruiken als personen die bij de ondersteunende teams binnen Smart werken, of nog partners van Smart. Niemand krijgt een vergoeding voor zijn/haar inzet in een raad van bestuur, ook al zijn de meeste leden werknemers van een entiteit van Smart, ofwel door hun activiteit als ondernemer ofwel als lid van de ondersteunende teams. 

Mag ik me verkiesbaar stellen voor de raad van bestuur van mijn coöperatie? 

Natuurlijk! Hoe meer coöperatieleden in de RvB van een coöperatie zetelen, hoe beter! Als enige voorwaarde geldt dat je vennoot bent van de coöperatie waarvan je bestuurslid wilt worden en dat je de termijnen en vormen van de kandidatuur naleeft. Alle kandidaten zijn welkom, hoewel er soms wel verkiezingsvoorwaarden aan verbonden zijn. Voor SmartCoop is het bijvoorbeeld nodig om “actief” en niet gewoon “ingeschreven” te zijn, om als bestuurslid verkozen te worden. De kandidaturen worden tijdens de algemene vergaderingen door de vennoten goedgekeurd of verworpen. Smart draagt democratie hoog in het vaandel. Laat het ons dus zeker weten als je de tijd, ideeën en energie hebt om onze gedeelde onderneming mee te helpen verbeteren. 

In het vooruitzicht … 

Binnenkort kunnen de vennoten terecht op specifieke pagina’s met info over de onderwerpen en beslissingen die de raden van bestuur besproken en genomen hebben. Bovendien zal het mogelijk zijn via verschillende kanalen contact met hen op te nemen.  

NUTTIGE LINKS
https://smartbe.be/nl/de-raad-van-bestuur/  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *