Nieuw krachtig gebaar van de RSZ voor Smart en haar gemeenschap

Nieuws Smart en ik

De RSZ biedt voor het tweede jaar op rij steun aan Smart. Het is kostbare financiële hulp, maar ook een bevestiging van de erkenning van ons project.

Bijna een jaar geleden brachten we met veel plezier verslag uit over de beslissing van de RSZ om Smart een premie toe te kennen in de vorm van een terugbetaling van socialezekerheidsbijdragen.

Het gaat om bijna drie miljoen euro ten gunste van ons project. Naast die kostbare financiële steun heeft deze beslissing ook een grote symbolische waarde. Want dat een belangrijke overheidsinstantie, in de werkgelegenheidssector nota bene, rekening houdt met de specifieke eigenschappen van het gedeelde ondernemingsmodel, is een echte blijk van erkenning voor Smart en haar project. Een erkenning die, niet te vergeten, ook het resultaat is van lang en veel pleidooiwerk van Smart bij de overheid.

Die beslissing werd vandaag dus door de RSZ herhaald: een duidelijk bewijs dat Smart en haar gemeenschap voor de overheid integraal deel uitmaken van het Belgische economische landschap. Het kader verandert niet. De premie is bestemd om het economisch herstel na corona te vrijwaren door ondersteuning te bieden voor jullie economische entiteiten die werkgelegenheid creëren.

Concreet kan Smart, in haar hoedanigheid van werkgever, aanspraak maken op de premie op basis van de in het eerste en derde trimester 2021 verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. De uiteindelijke som bedraagt 4.179.728,33 euro.

Omdat we transparant willen blijven en onze participatieve processen willen naleven, werd de toewijzing van de som net als in 2021 toevertrouwd aan de Raad van bestuur van Smart. Als soevereine instantie die verkozen werd door de algemene vergadering van vennoten en als dusdanig garant staat voor de toepassing en het goede beheer van de onderneming, wil de Raad van bestuur er in de eerste plaats voor zorgen dat de premie eerlijk en solidair wordt verdeeld.

De maatregel is wel degelijk bedoeld om de economische activiteit en werkgelegenheid nieuw leven in te blazen. Het is geen rechtstreekse hulp aan individuen. Daarom is de verdeelsleutel zo belangrijk. Hij moet garant staan voor een gelijke behandeling tussen de Activiteiten (werkgelegenheid creërende entiteiten) enerzijds en de leden die de tool Contract gebruiken, anderzijds. Die laatste komen immers niet rechtstreeks in aanmerking voor hulp, maar kunnen toch profiteren van de ondersteuning omdat ze aan de gemeenschappelijke middelen van het project wordt toegevoegd.

Het scenario stemt overeen met dat van vorig jaar. De bedragen die op de RSZ-rekening van Smart werden gestort, zullen dus verdeeld worden als volgt:

– 40 % van het bedrag, goed voor 1.671.891,33 euro, wordt aan de gemeenschappelijke middelen van de gedeelde onderneming en dus aan het gezamenlijke project bijgedragen, ten gunste van iedereen;

– 60 % van het bedrag, goed voor 2.507.837,00 euro, zal teruggegeven worden aan de Activiteiten die in 2019 en/of 2021* prestaties en in 2022 minstens één contract hebben ingegeven.

De Activiteiten die in aanmerking komen, zullen binnenkort geïnformeerd worden. 

Elke beslissing van deze aard is een triomf voor ons model en moet gevierd en gedeeld worden. Wij geloven ten stelligste dat coöperatieve samenwerking en burgerparticipatie sleutelfactoren zijn voor de sociale, ecologische en economische verandering van onze samenleving … zou die idee eindelijk aan terrein winnen?

*N.B.: het jaar 2020 wordt opzettelijk niet in aanmerking genomen omdat dit jaar de zwaarste economische impact had op de Activiteiten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *