Onze strategie in de praktijk: de veranderingsprojecten (van de coöperatie)

Nieuws

Zoals al in een eerder Kronik-artikel aan bod kwam, heeft onze coöperatie vorig jaar een nieuwe strategie bepaald voor de periode 2021-2025. De strategie is gebaseerd op de aanbevelingen van Smart in Progress en werd tijdens de algemene vergadering in juni 2021 door de vennoten goedgekeurd. Ze is onderverdeeld in zes domeinen en biedt een kader voor de ontwikkeling van onze coöperatie in de komende jaren.

Verandering kan je niet zomaar opleggen, het is een werk van lange adem. Het vraagt immers tijd en inspanning om verschillende vaardigheden en profielen samen te brengen, hun tijd te gunnen om te begrijpen wat de collectieve uitdagingen zijn zodat ideeën en evoluties solide en duurzaam zijn, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er op een goede manier wordt samengewerkt (overleggen wat er moet gebeuren, de nodige middelen voorzien, het bepalen van de doelstellingen volgens het SMART-principe). Daarbij hanteren we onze coöperatieve principes, die gebaseerd zijn op vertrouwen, zo veel mogelijk inclusie en de autonomie om beslissingen te nemen, wat allesbehalve vanzelfsprekend is en stap voor stap tot stand komt.

Het is onze ambitie om een zo breed mogelijke betrokkenheid te creëren zodat iedereen de evoluties begrijpt. Wat we daardoor op korte termijn aan efficiëntie verliezen, zullen we later zeker terugwinnen aan collectieve kracht.

Tot zover de principes die ons leiden, nu is het tijd om ze in de praktijk om te zetten.

Een vierjarenstrategie uitvoeren start met het kiezen van de prioriteiten.

In januari organiseerden we een seminarie met een deel van het vaste team om de thema’s van de veranderingsprojecten voor de komende jaren en hun volgorde van belangrijkheid te bepalen.

Terwijl sommige projecten deel uitmaken van meerdere categorieën kunnen we toch een onderscheid maken tussen:

  • De projecten ter versterking van het kader waarbinnen de Activiteiten van de coöperatie opereren. Bijvoorbeeld:
    • een verbeterd beheer van de onkosten: de invoering van de onkosten herzien binnen de tool van de Activiteiten;
    • herziening van onze gebruiksovereenkomst om de juridische relatie te verduidelijken tussen de gedeelde onderneming en de personen die er hun activiteiten ontplooien.

Deze projecten vragen veel werk van de juristen, de teams voor de loonadministratie en de boekhouding, en de informaticateams die de interfaces en onderliggende logica van onze tools doen evolueren.

  • De projecten ter verbetering of uitbreiding van onze dienstverlening: onze strategie voor 2021-2025 pleit zowel voor het diversifiëren van het doelpubliek als de ontwikkeling van onze diensten. Zo moeten verschillende projecten leiden tot de ontwikkeling van de gedeelde diensten of een verbetering van de organisatie en de tools die bijdragen tot de levering ervan. In 2021 startten we al met een aantal projecten die we in 2022 zullen voortzetten: het verbeteren van het kader dat geboden wordt aan de leden met een contract van onbepaalde duur, duidelijke en up-to-date informatie verstrekken aan de leden, onze individuele en collectieve begeleiding verder ontwikkelen, of de boekhouding van onze entiteiten meer koppelen aan de boekhouding van de Activiteiten waardoor het mogelijk zal worden de financiële indicatoren op de ledenpagina te herzien. Nog nieuw dit jaar is een proefproject rond de hervorming van het werk van de adviesverleners, om ervoor te zorgen dat jullie dagelijkse contacten nog kwaliteitsvoller zijn. De nieuwe organisatie zal getest worden in de kantoren van Luik en Charleroi.
  • De projecten ter verbetering van onze manier van werken – zowel binnen de teams van vaste medewerkers als wat onze coöperatieve dynamiek betreft. Bijvoorbeeld: ons economisch model beter leren begrijpen en begrijpelijker maken, en betere manieren vinden om samen te werken (kortom: vermijden dat we door de bomen het bos niet meer zien in alle informatie die we dagelijks genereren).

Een twintigtal projecten met diverse termijnen

In totaal gingen er twintig projecten van start in 2021. Een veertigtal medewerkers van de vaste teams werken samen aan deze projecten.

Vier projecten werden al afgerond (een beter beheer van de verlaagde btw-tarieven, herziening van de overeenkomsten tussen onze verschillende entiteiten, onderzoek met onze partners van het CESEP en de UCL naar onze werkmethoden in navolging van een eerste fase die van start ging in 2017, een betere opvolging van onze (talrijke) aangiftetermijnen). Het grootste deel van de projecten loopt nog, niet alleen omdat veel teams in 2021 nog moesten proefdraaien, maar ook omdat de onderwerpen vaak gewoon erg complex zijn.

Bij het begin van dit jaar willen we jullie geregeld op de hoogte houden van de lopende veranderingstrajecten in onze coöperatie. Bovendien willen we jullie meer betrekken bij deze projecten, jullie mening en feedback als gebruikers van onze diensten en tools verzamelen, en de coöperatieve dynamiek voortzetten. Al naargelang onze projecten vorderen, mogen jullie dus zeker en vast uitnodigingen verwachten om deel te nemen.


Oproep

Doelstelling van een van de lopende projecten is om de beschikbare informatie voor de leden te verbeteren en hierbij te onderzoeken of een wiki tot de mogelijkheden behoort. Als je al eens zo’n tool hebt ontwikkeld en grafisch uitgewerkt en bereid zou zijn om hierover van gedachten te wisselen met het projectteam, zou dat voor ons zeer nuttig zijn! Geef zeker een seintje via com@smart.coop als je interesse hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *