Welzijn op het werk: jouw preventieadviseurs

Diensten en tools

Advies geven over veiligheid en welzijn op het werk, dat is de rol van Omar en Anne-Christelle. Interview

Wie zijn jullie en wat is jullie taak bij Smart?

[Omar] Anne-Christelle en ik zijn preventieadviseurs ‘veiligheid op het werk’. Wij zijn een van de actoren voorzien door de wetgeving op het welzijn op het werk. Onze taak bestaat erin om Smart als werkgever, maar ook de werknemers te adviseren over en te begeleiden bij kwesties in verband met welzijn op het werk. Ik ben lid van de teams van vaste medewerkers van Smart.

[Anne-Christelle] Ik ben preventieadviseur bij CESI, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die Smart begeleidt wat die zaken betreft.

Welzijn op het werk, wat betekent dat voor jullie?

[Anne-Christelle] Welzijn op het werk is wettelijk bepaald. Het wordt gedefinieerd als “het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd”. Welzijn op het werk heeft betrekking op de deelgebieden gezondheid, veiligheid, ergonomie en industriële hygiëne, maar ook psychosociale aspecten, de omgeving en ten slotte, de verfraaiing van de werkplaatsen.

De wetgeving op het welzijn op het werk biedt omkadering aan werkgevers om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Het is de bedoeling om aandacht te schenken aan de gevaren en risico’s in de zeven deelgebieden die ik net vernoemde en waarmee werknemers tijdens hun werk geconfronteerd worden. Telkens er een risico wordt opgespoord, voeren we een analyse uit en formuleren we aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het risico niet meer bestaat of zo beperkt mogelijk blijft.

Dit zijn enkele vragen die de preventieadviseurs zich regelmatig stellen:

  • in welke omgeving (werkvloer, lawaai, verlichting, op hoogte …)
  • volgens welke organisatie (graad van zelfstandigheid tijdens het werk, min of meer duidelijke definitie van de taken enz.)
  • met welke uitrusting (computer, draagbare tools, machines of snijdende instrumenten, handgereedschap, voertuigen enz.)
  • voor welk doelpubliek (veeleisend, kwetsbaar, mogelijk ontevreden enz.) voeren werknemers hun taken uit?
  • Kunnen ze fysieke (hersenschudding, snijwonden, breuken, amputatie, ziekte) of psychische letsels (mentale moeheid, stress, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, burn-out) oplopen tijdens het werk?
  • Zo ja, wat te doen om geen letsels op te lopen tijdens het werk?

Wat zijn jullie dagelijkse taken?

[Omar] Ons werk is heel divers. We gaan regelmatig naar de werknemers toe om met hen te praten en samen hun arbeidsomstandigheden te bekijken, al stak de pandemie daar de voorbije maanden een stokje voor. We vestigen de aandacht op risicovolle situaties en stellen preventiemaatregelen voor die zo dicht mogelijk bij hun realiteit aanleunen om mogelijke ongevallen te voorkomen.

Als er zich toch een ernstig ongeval voordoet, bezoeken we het slachtoffer om uit te zoeken wat er fout gelopen is. Op basis van de informatie die we zo verzamelen, formuleren we aanbevelingen om te vermijden dat dergelijke ongevallen nog gebeuren.

[Anne-Christelle] Ik wil wel nog toevoegen dat we bij de analyse van de ongevallen als preventieadviseurs niet op zoek gaan naar de verantwoordelijke. Dat is niet onze taak.

[Omar] Om terug te komen op wat we doen, we bezoeken ook werkplekken om advies te geven over de nodige maatregelen om het werk veiliger te maken en ongevallen of gezondheidsproblemen te voorkomen.

Daarnaast spenderen we een groot deel van onze tijd aan het opstellen van rapporten en verslagen: bezoekersrapporten, rapporten over arbeidsongevallen, berekening van statistieken over arbeidsongevallen, risicoanalyserapporten enz. Bovendien stellen we actieplannen op naar aanleiding van onze waarnemingen op het terrein.

Een keer per maand nemen we ook deel aan de vergaderingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), met de directie van Smart en de personeelsafvaardiging. Daar worden de thematieken in verband met welzijn op het werk bij Smart tussen de werkgever en de werknemers besproken.

Waar werken jullie op dit moment aan?

We willen meer en betere informatie verstrekken over de risico’s (en vooral de middelen om ze te voorkomen) waarmee de werknemers van Smart in hun beroep geconfronteerd worden. Daarom zijn we bezig met de opstelling van ‘sectorfiches’. Daarin worden voor elk beroep aanwezig bij Smart de risico’s (gevaarlijke situaties) en preventiemaatregelen opgesomd, om die risico’s te vermijden en te beperken.

Om de sectorfiches op te stellen, hebben we een specifieke methodologie bedacht. Omwille van het aantal uitgeoefende beroepen binnen Smart, maar ook de polyvalentie en aanpassingsvermogen die de leden aan de dag leggen om hun werk uit te voeren, vonden we het nodig om hen te ontmoeten. Zo zijn we voor tien beroepen (zoals houtbewerker, grafisch ontwerper, podiumtechnicus) langsgegaan bij een twintigtal leden om hen specifieke vragen te stellen over hun werk, hun organisatie enz. en hun werkplek te bezoeken. Dat heeft leuke, interessante gesprekken opgeleverd.

Op basis daarvan stellen we nu voor die beroepen een sectorfiche op en het is de bedoeling om ook voor de andere beroepen aanwezig bij Smart zulke fiches op te maken.

Er bestaat trouwens veel documentatie en tal van instanties hebben zulke sectorfiches gepubliceerd (zie verder).

Hoe neem je contact met ons op?

In geval van vragen over welzijn op het werk kan je ons een mailtje sturen op het adres prevention@smart.coop


Meer informatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *