Nieuwe stand van zaken tijdelijke werkloosheid

Nieuws Smart en ik

[BELGIË] 

Het is niet nodig om terug te komen op de context van deze ongekende gezondheidscrisis die ons allemaal op diverse manieren treft. De beperking of zelfs totale en abrupte stilstand van de economische activiteit is voor velen een realiteit.  

Sinds het begin van de crisis werd het concept tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingeroepen om de beperking of stopzetting van de economische activiteit van ondernemingen te compenseren.  

Het concept evolueerde de voorbije weken talloze keren. Het enige bestaande kader waarop ondernemingen zich kunnen baseren om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid Corona correct toe te passen – de FAQ-paginas van de RVA  werden dan ook geregeld aangepast. Een eerste stand van zaken op Kronik geeft meer uitleg bij die evolutie. 

In die context en aangezien de minister van Werk op 1 april 2020 officieel toestemming gaf om, mits bepaalde voorwaarden, tijdelijke werkloosheid toe te passen voor contracten (van korte duur) die omwille van de coronacrisis niet konden worden uitgevoerd, werkte Smart het Coronaplan uit voor de toepassing van de tijdelijke werkloosheid: https://kronik.smart.coop/chomage-temporaire-les-demarches-a-entreprendre-be/?lang=nl 

Nog geen maand later, op 30 april 2020, paste de RVA zijn FAQ radicaal aan: de RVA verbood het niet om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid voor contracten van bepaalde duur, maar stelt dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid effectief moet worden gewerkt in het kader van die gesloten arbeidsovereenkomst. Met andere woorden, volgens de RVA mag de duur van de tijdelijke werkloosheid niet exact overeenstemmen met de duur van het contract  of nogtijdelijke werkloosheid kan niet van toepassing zijn voor contracten van bepaalde duur waarvan de uitvoering volledig werd opgeschort, wat bij Smart net altijd het geval is. 

Terug naar af dus  maar intussen was het kwaad geschied: er waren procedures uitgewerkt om een beroep te kunnen doen op die regeling en er waren al tal van aanvragen ingediend, op basis van het enige (bestaande) kader van de FAQ van de RVA. 

Om politieke en juridische redenen (verdediging van een economisch model en een nieuwe vorm van werken; discriminatie van werkers met contracten van beperkte duur ten opzichte van andere werkers, het niet-naleven van het rechtszekerheidsbeginsel als leidraad voor ons bestuurlijk systeem) probeerde Smart (net als andere actoren) wekenlang om die instelling te doen herzien. Tezelfdertijd behield de coöperatie het systeem dat ze had opgezet voor de contracten van beperkte duur (tijdelijke werkloosheid  Coronaplan). Tevergeefs helaas  

Daarom heeft Smart, met pijn in het hart, besloten om vanaf 13 augustus 2020 geen aanvragen tot tijdelijke werkloosheid meer te aanvaarden voor contracten van bepaalde duur (met uitzondering van contracten van korte duur in de evenementensector, die volgens de FAQ van de RVA wel aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid, mits bepaalde voorwaarden). 

Voor de aanvragen tot tijdelijke werkloosheid die vóór 13 augustus werden ingediend, hebben de contracten die geweigerd worden door de RVA op basis van het onderscheid event – geen event, uiteraard een bijzonder statuut: ze konden niet worden uitgevoerd, en toch zal een arbeidsovereenkomst  die niet onderbroken werd en dat ook niet meer kon worden na een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid (ook al werd die geweigerd)  de nodige resultaten opleveren. Ze zal immers betaald worden, door Smart voor de contracten (in de tool Beheer van contracten), door Smart en in mindering gebracht worden in het budget en het beschikbaar van de Activiteiten (in de tool Activiteiten), zoals al sinds het begin van de crisis werd meegedeeld (Kronik).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *